1. řádné zasedání Zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 8 Leden, 2019

Délka : 2:05:24

Rubrika: Radnice, Speciály, a Všechna videa.

Štítky: zasedání a Zastupitelstvo.

Popis videa

Navržený program zasedání zastupitelstva města dne 13. 12. 2018:

1. Zahájení
2. Složení slibu člena zastupitelstva města
3. Kontrola zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města
4. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
5. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
6. Změna rozpočtu města Hlinska k 26. 11. 2018
7. Rozpočet města Hlinska na rok 2019
8. Hospodaření s majetkem města
9. Bezúplatný převod majetku – Památková rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o vkladu do společnosti – Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
11. Investiční záměry města
12. Obecně závazná vyhláška města č. 4/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13. Odpis pohledávky
14. Změny v odměnách pro neuvolněné členy zastupitelstva města od 1. 1. 2019
15. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje
16. Jmenování zástupce města pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovacích dokumentací
17. Delegování zástupců města na jednání valných hromad společnosti VaK Chrudim, a.s., navržení členů do řídících a kontrolních orgánů této společnosti
18. Zrušení Územního plánu zóny Hlinsko – ulice Faráře Toufara, Regulačního plánu Prokopův rybník, Hlinsko a Regulačního plánu Hlinsko – Jatka
19. Různé
20. Diskuse
21. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Facebook