15. řádné zasedání Zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 15 Září, 2017

Délka : 1:19:28

Rubrika: Radnice, Speciály, a Všechna videa.

Štítky: zasedání a Zastupitelstvo.

Popis videa

1.   Zahájení
2.   Kontrola zápisu 14. Zasedání zastupitelstva města Hlinska
3.   Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4.   Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5.   Změna rozpočtu města k 21.srpnu 2017
6.   Hospodaření s majetkem města
7.   Prominutí a odpis pohledávky
8.   Obecně závazná vyhláška města Hlinska -
7/2017 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně
přístupných místech
9.   Obecně závazná vyhláška města Hlinska -
8/2017 Zrušení obecně závazné vyhlášky města Hlinska č. 2/2011
o zákazu kouření na veřejně přístupných místech určených,
nebo vyhrazených osobám mladším 18-ti let
10. Smlouvy o spolupráci mezi obcemi při zajištění stomatologických
pohotovostních služeb
11. Darovací smlouva kontejner A-TYP
12. Názvy nově vzniklých ulic města v lokalitě Drachtiny
13. Volba přísedících z řad občanů pro okresní soud v Chrudimi
14. Různé
15. Diskuze
16. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Facebook