20. zasedání Zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 12 Září, 2018

Délka : 1:44:31

Rubrika: Radnice, Speciály, a Všechna videa.

Štítky: Zasedání zastupitelstva a záznam.

Popis videa

Místo konání:
kinosál multifunkčního centra (Adámkova tř. 341, Hlinsko)

Doba konání:
3. září 2018, 17:00 hodin

Navržený
program: 1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5. Zpráva finančního výboru
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Změna rozpočtu města k 20. 8. 2018
8. Hospodaření s majetkem města
9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci – ZUŠ Hlinsko
10. Zrušení Územního plánu zóny Hlinsko – ulice Faráře Toufara; Regulačního plánu Prokopův rybník, Hlinsko a Regulačního plánu – Jatka
11. Různé
11.1 Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 3/2018, o regulaci
provozní doby hostinských zařízení
12. Diskuse
13. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Facebook