6. řádné zasedání Zastupitelstva města Hlinska 9.12.2019

Informace o videu

Nahráno: 19 Prosinec, 2019

Délka : 1:37:12

Rubrika: Radnice, Speciály, a Všechna videa.

Štítky: Zasedání zastupitelstva města Hlinska.

Popis videa

Navržený program zasedání ZM dne 9. 12. 2019:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5. Zpráva finančního výboru
6. Rozpočtová opatření k 25. 11. 2019
7. Rozpočet města na rok 2020
8. Hospodaření s majetkem města
9. Změna č. 5 Územního plánu Hlinsko a její obsah
10. Obecně závazné vyhlášky města:
a) č. 3/2019, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 8/2005
b) č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
c) č. 5/2019, o místním poplatku ze psů
11. Dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov seniorů Drachtinka
12. Žádosti o individuální dotace z rozpočtu města Hlinska
13. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider