12/2020 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 17 Březen, 2020

Délka : 1:32:55

Rubrika: Speciály a Všechna videa.

Štítky: Zasedání zastupitelstva.

Popis videa

Program zasedání:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5. Rozpočtová opatření k 30. 12. 2019 a 24. 2. 2020
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města 2021-2025
7. Hospodaření s majetkem města
8. Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o vkladu do společnosti – Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
9. Vydání Změny č. 4 Územního plánu Hlinsko
10. Podání žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy objektu na parc. č. st. 2231 spojené se změnou účelu užívání“
11. Obecně závazné vyhlášky města:
a) č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
b) č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
12. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Hlinska – program A/2, D a individuální dotace
13. Rozdělení dotací v Programu B – podpora v oblasti sociálních služeb a sociální finanční výpomoci na území města Hlinska pro rok 2020
14. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
15. Smlouvy o spolupráci mezi obcemi při financování pracovního úvazku koordinátora komunitního plánování sociálních služeb
16. Různé:
a) Žádost o písemnou zpětnou vazbu od kontrolního výboru ve věci kontrolní činnosti
na ZŠ Ležáků – Školská rada při Základní škole Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim
b) Žádost o poskytnutí zpětné vazby od kontrolního výboru ve věci provedené kontroly – Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim
c) Zpráva kontrolního výboru č. 2
17. Diskuse
18. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
  • Slider