2. zasedání Zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 19 Prosinec, 2022

Délka : ŽIVĚ

Rubrika: Radnice, Speciály, a Všechna videa.

Štítky: Zasedání zastupitelstva.

Popis videa

Místo konání: multifunkční centrum (Adámkova tř. 341, Hlinsko)

Doba konání: 19. prosince 2022, 17:00 hodin

Navržený program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hlinska
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5. Rozpočtová opatření k 28. 11. 2022
6. Zpráva finančního výboru
7. Rozpočet města Hlinska na rok 2023
8. Hospodaření s majetkem města
9. Smlouva o poskytnutí příspěvku „Chodník Hlinsko – Rváčov – dešťová kanalizace a vodovod“ – Pardubický kraj
10. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti – Pardubický kraj
11. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
13. Pravidla pro přidělování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska – dodatek č. 3
14. Delegace zástupců města na jednání valných hromad společnosti VaK Chrudim, a.s., navržení členů do řídících a kontrolních orgánů této společnosti
15. Pojmenování nově vzniklé ulice
16. Různé
17. Diskuse
18. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.