25/2024 8. Zasedání zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 17 Červen, 2024

Délka : 1:10:32

Rubrika: Radnice a Všechna videa.

Popis videa

Místo konání: multifunkční centrum (Adámkova tř. 341, Hlinsko)

Doba konání: 10. června 2024, 17:00 hodin

Navržený program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva města Hlinsko
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinsko
5. Zápis kontrolního výboru
6. Zápis finančního výboru
7. Účetní závěrka města Hlinsko za rok 2023
8. Návrh závěrečného účtu města Hlinsko za rok 2023
9. Rozpočtová opatření k 13.05.2024
10. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hlinsko 2025-2029
11. Hospodaření s majetkem města
12. Obecně závazné vyhlášky města Hlinsko:
a) kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hlinsko
b) kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Hlinsko
c) o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2024
14. Smlouva o úvěru, zástavní smlouva k nemovitostem – projekt „24 BJ Prošvicova Hlinsko“ – změna sazby DPH
15. Diskuse
16. Závěr


Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.