10. řádné zasedání zastupitelstva města Hlinska 2020

Informace o videu

Nahráno: 6 Leden, 2021

Délka : 1:21:34

Rubrika: Speciály a Všechna videa.

Štítky: zasedání a Zastupitelstvo.

Popis videa

Program zasedání zastupitelstva města dne 21. 12. 2020:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5. Rozpočtová opatření k 7. 12. 2020
6. Zpráva finančního výboru
7. Rozpočet města na rok 2021
8. Hospodaření s majetkem města
9. Dodatek č. 7 ke smlouvě o půjčce uzavřené s Bytovým družstvem města Hlinska
10. Prodloužení termínu dokončení stavby rodinných domů – lokalita Drachtiny – 2. etapa
11. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – „Sportovní hala Hlinsko“
12. Obecně závazná vyhláška města č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje
14. Změny v organizační struktuře vedení města
15. Různé
16. Diskuse
17. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.