11/2022 15. zasedání Zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 15 Březen, 2022

Délka : 1:16:43

Rubrika: Radnice a Všechna videa.

Štítky: zasedání a Zastupitelstvo.

Popis videa

Navržený program:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5. Rozpočtová opatření
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, a.s.
7. Hospodaření s majetkem města
8. Vydání Změny č. 6 Územního plánu Hlinsko
9. Plán rozvoje sportu města Hlinska v letech 2022-2027
10. Účelové dotace z rozpočtu města, programy A/1, A/2, D a individuální dotace – rok 2022
11. Dotace v programu B – Podpora v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit sociálního charakteru na území města Hlinska pro rok 2022
12. Smlouvy o spolupráci mezi obcemi při financování pracovního úvazku koordinátora komunitního plánování sociálních služeb
13. Uzavření dodatku č. 1 k dohodě o provedení práce
14. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Hlinska na volební období 2022-2026
15. Různé
16. Diskuse
17. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.