16. řádné zasedání Zastupitelstva města Hlinska

Informace o videu

Nahráno: 2 Červen, 2022

Délka : 1:06:55

Rubrika: Radnice, Speciály, a Všechna videa.

Štítky: přímý přenos, zasedání, Zastupitelstvo, a živě.

Popis videa

Doba konání: 6. června 2022, 17:00 hodin

Navržený program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
5. Zápis finančního výboru
6. Účetní závěrka města Hlinska za rok 2021
7. Návrh závěrečného účtu města za rok 2021
8. Rozpočtová opatření k 16. 5. 2022
9. Revokace usnesení zastupitelstva města
10. Hospodaření s majetkem města
11. Delegace zástupců města do orgánů Bytového družstva města Hlinska
12. Dodatek č. 2 k Pravidlům pro přidělování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska
13. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2022
14. Poskytnutí příspěvků z výtěžků loterií a jiných podobných her na registrované aktivní členy sportovních a tělových. subjektů v roce 2022
15. Změna názvu části ulice Družstevní
16. Ministerstvo vnitra ČR – výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti města, návrh opatření
17. Různé
18. Diskuse
19. Závěr

Kontakt / náměty

Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.
Děkujeme!

Poskytovatel audiovizuální mediální služby

Miloslav Akrman , Husova 14, 539 01 Hlinsko,
IČO 11025247, tel. 724 754 010
.

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních služeb je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.